Regulamin

REGULAMIN CYKLU SALOMON NORDIC SUNDAY 2015/16

1. Cele imprezy

1.       Popularyzowanie idei narciarstwa biegowego i turystyki narciarskiej w Polsce.
2.       Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
3.       Połączenie rekreacji i zabawy ze sportową rywalizacją.
4.       Promowanie:-  tras biegowych w ośrodkach narciarstwa biegowego w Polsce
–  marki Salomon sponsora tytularnego:Amer Sports Poland Sp. z o.o.
ul: Pilotów 2
31-462 Kraków.
Tel. +48 12 349 47 005. Termin realizacji: 02.01.2016 – 15.03.2016
6. Planowana ilość biegów: 3 biegi stylem rozgrywane dowolnym (FT), 3 biegi rozgrywane stylem klasycznym (CT)

2. Kalendarz biegów VII edycji cyklu Salomon Nordic Sunday

Terminy biegów:

I bieg – 24 stycznia 2016 r. JAMROZOWA POLANA – DUSZNIKI ZDRÓJ (CT, FT)

II bieg – 7 lutego 2016 r. WISŁA-KUBALONKA (CT, FT)

III bieg – 14 lutego 2016 r. JAMROZOWA POLANA – DUSZNIKI ZDRÓJ (CT, FT)

 

Organizatorzy biegów: DUSZNIKI ZDRÓJ – JAMROZOWA POLANA

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju

ul. Zdrojowa 8

57-340 Duszniki Zdrój

NIP 883 180 86 02

Konto do wpłat opłaty startowej – zawody SNS 24.01.2016 i 14.02.2016

37 9523 0001 20-00 1128 2000 0001
Bank Spółdzielczy Kłodzko o/Duszniki Zdrój

Kontakt biuro zawodów:

 

Strona internetowa: www.sns-nartybiegowe.pl

e-mail: jrajzer@interia.pl
Tel. 515 159 740

 

WISŁA – KUBALONKA

XC-SKI TEAM Hubert Koszyk
Hańczowa 41/3

38-316 Wysowa-Zdrój

NIP: 7382101116

Konto do wpłat opłaty startowej – zawody SNS 7.02.2016 r.
mBank  54 1140 2004 0000 3302 7498 5320

Kontakt biuro zawodów:

Strona internetowa: www.sns-nartybiegowe.pl

e-Mail: biuro@xc-skiteam.pl
Tel. 534 34 34 07

 

3. Warunki uczestnictwa

1.  SNS-Salomon Nordic Sunday  to cykl otwartych imprez rekreacyjno-sportowych  w narciarstwie biegowym rozgrywanych we wskazanych miejscach i terminach.
Uczestnikiem SNS może  być każda osoba, która spełni następujące warunki:

1) Rejestracja – wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej:  www.sns-nartybiegowe.pl/zapisy/ (rejestracja on-line jest zalecana przez Organizatora)  lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu zawodów.

Rejestracja  obowiązuje na każdy z trzech biegów SNS -Salomon Nordic Sunday.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,  potwierdzona złożeniem podpisu.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia Regulaminu:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych). Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

„Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach SNS-Salomon Nordic Sunday. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)”.

2)  Dokona OPŁATY STARTOWEJ w kwocie 50 zł brutto w terminie do 3 dni przed terminem imprezy na wskazane w regulaminie konto bankowe organizatora danego biegu. Opłata startowa wniesiona później wynosi  60 zł brutto (zalecane przelewy  na konto bankowe organizatora). Opłaty startowe w dniu imprezy mogą być wnoszone wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

Opłata startowa dla zawodników zagranicznych jest stała i wynosi 50 zł (300 Kč, 12 EURO) – wyjątek dla obcokrajowców wprowadza się ze względu na wysokie koszty zagranicznych przelewów bankowych. Opłata startowa dla zawodników zagranicznych może być regulowana jedynie gotówką w biurze zawodów, w dniu ich rozegrania, chyba, że będzie czynne wcześniej.

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w Biurze Zawodów. Dokonując opłaty startowej w formie przelewu lub przekazu na konto Organizatora należy koniecznie w tytule przelewu podać miejsce i datę biegu, którego opłata dotyczy oraz imię , nazwisko i numer startowy (jeśli już posiada) zawodnika np.: „opłata startowa zawody SNS – Jamrozowa Polana 24.01.2016, Jan Kowalski nr 777″. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższej imprezy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dokument KP, który należy zachować.

UWAGA! Rejestracja zawodników i przyjmowanie wpłat w dniu imprezy w biurze zawodów każdorazowo będą zakończone na godzinę przed planowanym startem.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiane są w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu dokładnych danych płatnika. Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiane są na podstawie KP, w dniu imprezy po godz. 15.00, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które:
– wystartowały i nie ukończyły zawodów
– nie stawiły się na zawody

3) Pobierze zwrotny chip w biurze zawodów.

Zawodnicy pobierają chip w Biurze zawodów w dniu zawodów i są zobowiązani do jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu biegu (za linią mety), nawet w przypadku, jeśli biegu nie ukończą i nie dotrą na metę. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia chipa zawodnik obciążony zostanie kosztem urządzenia w wysokości 50zł.

4) Pobierze numer startowy / koszulkę startową w Biurze zawodów przed pierwszym biegiem, w którym startuje.

Uczestnicy, którzy zachowali nr startowy z poprzedniego sezonu mogą startować z nim w SNS 2016. Pozostali zobowiązani są do dokonania jednorazowej opłaty (30 zł) za numer startowy.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi nowy numer startowy za opłatą 30 zł. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z SNS-Salomon Nordic Sunday pod groźbą dyskwalifikacji w danym biegu i koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu.

5) Potwierdzeniem udziału w poszczególnych biegach SNS 2016 jest:
rejestracja, dokonanie opłaty startowej za każdy bieg, dokonanie jednorazowej opłaty za numer startowy, pobranie chipa oraz start w danym biegu. Prawo do startu w imprezie mają osoby, które ukończyły 18 lat, natomiast osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których obecność jest konieczna na imprezie.

4. Program zawodów i zawody

1) Na każdym z biegów Salomon Nordic Sunday obowiązuje limit startujących do 200 zawodników. O wpisaniu na listę decyduje kolejność rejestracji i potwierdzone wpłata opłaty startowej uczestnictwo w biegu.

2) Każdy z biegów SNS-Salomon Nordic Sunday będzie rozgrywany na trasie mającej formę pętli na trasach biegowych w dwóch stylach; klasyczny (CT) i dowolny (FT), na jednym dystansie dla wszystkich zawodników
Mapka i profil trasy każdego biegu będą opublikowane na stronie
www.sns-nartybiegowe.pl . Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.

3) Start do wszystkich biegów, we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Godzina 11.00 to godzina startu dla zawodników stylu dowolnego. Start zawodników stylu klasycznego będzie ogłaszany w szczegółowym programie zawodów publikowanym po ustaleniu trasy na dany bieg. Jednak odbędzie się zawsze po ukończeniu wyścigu stylem dowolnym.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu – np. start indywidualny.

UWAGA! Ostateczny godzinowy program zawodów będzie publikowany każdorazowo razem z mapką i profilem tarsy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów. Informacje na temat zmian będą publikowane na stronie www.sns-nartybiegowe.pl

4) Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie choćby jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
5) Sklasyfikowanie zawodnika będzie ograniczone limitem czasu wbiegnięcia na metę. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący bieg nie zostaną ujęci w klasyfikacji. W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
6) Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie.
7) Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
8) Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
9) Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE ŻYWIENIOWEJ położonej w odległości do 100 m za metą. Zaśmiecanie innych miejsc będzie karane upomnieniem, karą czasową i dyskwalifikacją.

5. Klasyfikacja indywidualna

1. Klasyfikacja SNS-Salomon Nordic Sunday będzie prowadzona:
–  na  jednym dystansie
–  w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych
–  z podziałem na płeć i styl.

2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek, płeć i styl zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

3) Wprowadza się jako obowiązującą zasadę / wymóg uczestniczenia w każdej z kategorii, w każdym z biegów SNS-Salomon Nordic Sunday minimum 4 zawodniczek/zawodników. Jeśli w danym biegu SNS-Salomon Nordic Sunday, w jakiejkolwiek kategorii nie będzie rywalizowała minimalna wymagana liczba zawodniczek/zawodników kategorie będą łączone. Kategorie będą łączone w górę, za wyjątkiem kategorii Seniorki/Seniorzy II, które będą łączeni w dół.

4) Kategorie

kat. męska Wiek kat. kobieca Wiek Styl
Elita (M1 + M2)

16-29

(2000-1987)

Elita (K1 +K2)

16-29

(2000-1987)

 

CT i FT

Masters (M3)

30-39

(1986-1977)

Masters (K3)

30-39

(1986-1977)

 

CT i FT

Masters II (M4)

40-49

(1976-1967)

Masters II (K4)

40-49

(1976-1967)

 

CT i FT

Seniorzy (M5)

50-59

(1966-1957)

 Seniorki (K5)

 

50+ (1966 i starsze)

 

CT i FT

Seniorzy II (M6)

60+

(1956 i starsi)

 

CT i FT

 

6. Świadczenia dla uczestników

Każdy z uczestników w ramach opłaty startowej otrzymuje:
1. oznakowaną trasę każdej edycji SNS-Salomon Nordic Sunday
2. system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów
3. zabezpieczenie medyczne
4. prawo do korzystania z bufetu
5. prawo do nagrody – kije biegowe Salomon, dla pierwszych 150 zarejestrowanych i opłaconych zawodników na każdy bieg.
5. prawo do udziału w losowaniu 10 nagród marki SALOMON oraz SUUNTO
7. prawo do medali za udział w zawodach SNS-Salomon Nordic Sunday dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg
8. prawo do nagród marki SALOMON ufundowanych przez Amer Sports Poland Sp. z o.o. za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii.

7. Kary i protesty

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
– upomnienie
– zawieszenie
– dyskwalifikacja
Protesty odnośnie przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania imprezy. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danego biegu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

8. Informacje dodatkowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (za wyjątkiem braku śniegu lub zjawisk pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
7. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

 ORGANIZATOR