Regulamin

REGULAMIN SALOMON NORDIC SUNDAY 2013/14

1. Cele imprezy
1. Popularyzowanie idei narciarstwa biegowego i turystyki narciarskiej w Polsce.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
3. Połączenie rekreacji i zabawy ze sportową rywalizacją.
4. Promowanie:

-  tras biegowych Stowarzyszenia „Bieg Piastów” w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach
-  Szklarskiej Poręby
-  tras biegowych w innych regionach Polski
-  marki Salomon sponsora tytularnego:

Amer Sports Poland Sp. z o.o.
ul. Pilotów 2
31-462 Kraków.
Tel. +48 12 349 47 00

5. Termin realizacji: 21.12.2013 – 23.02.2014
6. Planowana ilość biegów: 4 biegi  FT, 4 biegi CT

2. Kalendarz biegów V cyklu Salomon Nordic Sunday 2013-2014

Terminy biegów Jakuszyce:
I bieg 21.12.2013 – FT, 22.12.2013 – CT
II bieg 1.02.2014 – FT, 2.02.2014 – CT
III bieg 15.02.2014 – FT, 16.02.2014 – CT
IV bieg – FINAŁ 23.02.2013 – FT i CT – połączony z Małym Biegiem Piastów i Finałem Pucharu Polski PZN w Biegach Narciarskich.

 

Organizator: PRO PROGRESS Beata Lepka, ul. Górna 8/8, 58-580 Szklarska PorębaKontakt biuro zawodów:„Stacja-Jakuszyce” Wypożyczalnia i sklep firmowy SALOMON58-580 Szklarska Poręba – Polana JakuszyckaStrona internetowa: www.sns-nartybiegowe.pl, www.stacja-jakuszyce.ple-Mail: sns@stacja-jakuszyce.pl , wypozyczalnia@stacja-jakuszyce.plTel. +48 668 667 088

Nr rachunku bankowego: PKOBP 80 1020 2124 0000 8502 0116 7691

Wszystkie biegi V cyklu Salomon Nordic Sunday są zaliczone do Pucharu Polski PZN Amatorów w Biegach Narciarskich.

Regulamin Pucharu Polski dostępny jest na oficjalnej stronie PZN  www.biegi.pzn.pl, klasyfikacja Pucharu Polski będzie prowadzona przez PZN i dostępna na wskazanej stronie. Finał Pucharu Polski PZN w Biegach Narciarskich odbędzie się podczas ostanich zawodów IV cyklu SNS w dniu 23.02.2014.

3. Warunki uczestnictwa

1.  SNS-Salomon Nordic Sunday  to cykl otwartych imprez rekreacyjno-sportowych  w narciarstwie biegowym rozgrywanych we wskazanych miejscach i terminach.
Uczestnikiem SNS może  być każda osoba, która spełni następujące warunki:

1)  Wypełni  kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej:  www.sns-nartybiegowe.pl  /ZAPISY/ (rejestracja on-line jest zalecana przez Organizatora)  lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu zawodów.

Kartę zgłoszeniową do cyklu SNS -Salomon Nordic Sunday wypełnia się tylko jeden raz. Karta obowiązuje przez wszystkie biegi, w których uczestnik będzie brał udział.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,  potwierdzona złożeniem podpisu.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia Regulaminu:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych). Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:
„Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w cyklu SNS-Salomon Nordic Sunday. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)”.

2)  Dokona OPŁATY STARTOWEJ w kwocie 50zł brutto w terminie do 3 dni przed terminem imprezy. Opłata startowa wniesiona później wynosi 60zł brutto (zalecane przelewy  na konto bankowe organizatora). Opłaty startowe w dniu imprezy mogą być wnoszone wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów – w dniu zawodów opłata startowa wynosi 60zł brutto.

Opłata startowa dla zawodników z Republiki Czeskiej lub innych krajów jest stała i wynosi 50zł (300 Kč, 12 EURO) – wyjątek dla obcokrajowców wprowadza się ze względu na wysokie koszty zagranicznych przelewów bankowych.

Zawodnikom startującym w sobotę stylem FT i w niedzielę stylem CT przysługuje rabat w wysokości 20% – wysokość wpisowego wyniesie 80zł brutto za dwa biegi.

W V cyklu SNS Salomon Nordic Sunday z opłaty startowej zwolnieni są zwycięzcy biegu sprinterskiego rozegranego podczas Finału IV cyklu SNS 2012-2013 – 3 pierwsze miejsca open kobiety, 3 pierwsze miejsca open mężczyźni.

Opłatę startową za IV Finałowy bieg Salomon Nordic Sunday połączony z Małym Biegiem Piastów oraz Finałem Pucharu Polski PZN należy wnosić na konto Stowarzyszenia Bieg Piastów według zasad określonych w regulaminie Małego Biegu Piastów dostępnym pod adresem:
http://www.bieg-piastow.pl/pl/page/ii-maly-bieg-piastow
wyjątek z regulaminu MBP:
„Mały Bieg Piastów – Finał Salomon Nordic Sunday 12CT i 12FT -23.02.2014

Opłata uzależniona od kolejności zgłoszenia

1-50 40zł

51-150 50zł

150-250 60zł

250-500 80zł

501- 100zł”

UWAGA! Dane do wpłat opłaty startowej dokonywanych przelewem bankowym:
1. Biegi Jakuszyce I, II i III
PRO PROGRESS Beata Lepka

ul. Górna 8/8 58-580 Szklarska Poręba
Nr rachunku bankowego: PKOBP 80 1020 2124 0000 8502 0116 7691

2. Bieg IV Jakuszyce 23.02.2014 Finał Salomon Nordic Suday, Mały Bieg Piastów, Finał Pucharu Polski PZN:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
58-580 Szklarska Poręba-Jakuszyce
Nr rachunku bankowego: 59 1020 2124 0000 8402 0072 3858

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w Biurze Zawodów. Dokonując opłaty startowej w formie przelewu lub przekazu na konto Organizatora należy koniecznie w tytule przelewu podać numer i datę biegu, którego opłata dotyczy oraz imię , nazwisko i numer startowy (jeśli już posiada) zawodnika np.: „opłata startowa Jan Kowalski nr 777, SNS 21.12.2013″. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższej imprezy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dokument KP, który należy zachować.
UWAGA! Rejestracja zawodników i przyjmowanie wpłat w dniu imprezy w biurze zawodów każdorazowo będą zakończone na godzinę przed planowanym startem.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiane są w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu dokładnych danych płatnika. Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiane są na podstawie KP, w dniu imprezy po godz. 15.00, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które:
- wystartowały i nie ukończyły zawodów
- nie stawiły się na zawody
Dla osób , które z ważnych przyczyn nie stawiły się na zawody, istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inny bieg w sezonie, po uprzednim pisemnym (e-mailowym) potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia dokonania wpłaty.

3) Pobierze zwrotny chip w Biurze zawodów przed pierwszym biegiem, w którym startuje.

Zawodnik startujący w cyklu SNS pobiera za pokwitowaniem chip na cały sezon i jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego chipa po zakończeniu ostatniego biegu, w którym startuje, nawet w przypadku jeśli biegu nie ukończy i nie dotrze na metę. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia chipa zawodnik obciążony zostanie kosztem urządzenia w wysokości 50zł.

Zawodnicy startujący tylko w jednym biegu SNS pobierają chip w Biurze zawodów w dniu zawodów i są zobowiązani do jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu biegu (za linią mety), nawet w przypadku jeśli biegu nie ukończą i nie dotrą na metę. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia chipa zawodnik obciążony zostanie kosztem urządzenia w wysokości 50zł.

4) Pobierze numer startowy / koszulkę startową w Biurze zawodów przed pierwszym biegiem, w którym startuje.

Uczestnicy, którzy zachowali nr startowy z poprzedniego sezonu mogą startować z nim w SNS 2013/2014. Pozostali zobowiązani są do dokonania jednorazowej opłaty (25 zł) za numer startowy.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi nowy numer startowy za opłatą 25 zł. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z SNS-Salomon Nordic Sunday pod groźbą dyskwalifikacji w danym biegu i koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu.

5) Potwierdzeniem udziału w poszczególnych biegach SNS 2013-2014 jest:
rejestracja, dokonanie opłaty startowej za każdy bieg, dokonanie jednorazowej opłaty za numer startowy, pobranie chipa oraz start w danym biegu. Prawo do startu w imprezie mają osoby, które ukończyły 18 lat, natomiast osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których obecność jest konieczna na imprezie.

4. Program zawodów i zawody

1) Każdy z biegów SNS-Salomon Nordic Sunday będzie rozgrywany na trasie mającej formę pętli na trasach biegowych Ośrodka Narciarstwa Biegowego Stowarzyszenia „Bieg Piastów” lub trasach położonych w innych rejonach kraju w dwóch stylach CL (klasyczny) – niedziela i FT (łyżwowy) – sobota, (z wyjątkiem biegu finałowego rozgrywanego dla obydwu stylów w niedzielę), na jednym dystansie dla wszystkich zawodników
Mapka i profil trasy każdego biegu będą opublikowane na stronie
www.sns-nartybiegowe.pl . Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.

2) Start do wszystkich biegów, we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu – np. start indywidualny.

3) Biegi cyklu SNS-Salomon Nordic Sunday będą rozgrywane wg następującego programu:

Sobota:

- godz. 8.00-10.00 zapisy w Biurze Zawodów (rejestracja, wpłaty, chipy, koszulki startowe)

- godz. 10.59 start zawodników uprzywilejowanych (grupa inwalidzka)
- godz. 11.00 start zawodników biegnących stylem FT
- godz. 14.00 zamknięcie trasy zawodów
- godz. 14.00 ogłoszenie wyników i losowanie nagród

Niedziela:

- godz. 8.00-9.30 zapisy w Biurze Zawodów (rejestracja, wpłaty, chipy, koszulki startowe)

- godz. 10.29 start zawodników uprzywilejowanych (grupa inwalidzka)
- godz. 10.30 start zawodników biegnących stylem CT
- godz. 13.30 zamknięcie trasy zawodów
- godz. 14.00 ogłoszenie wyników i losowanie nagród

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów. Informacje na temat zmian będą publikowane na stronie www.sns-nartybiegowe.pl

4) Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie choćby jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

5) Sklasyfikowanie zawodnika będzie ograniczone limitem czasu wbiegnięcia na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest godz. 14.00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący bieg nie zostaną ujęci w klasyfikacji. W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.

6) Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie.

7) Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

8) Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

9) Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE ŻYWIENIOWEJ położonej w odległości do 100 m za metą. Zaśmiecanie innych miejsc będzie karane upomnieniem, karą czasową i dyskwalifikacją.

5. Klasyfikacja indywidualna i generalna

1. Klasyfikacja SNS-Salomon Nordic Sunday będzie prowadzona:
-  na  jednym dystansie
-  w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych
-  z podziałem na płeć i styl.

2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek, płeć i styl zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

3) Wprowadza się jako obowiązującą zasadę / wymóg uczestniczenia w każdej z kategorii, w każdym z biegów SNS-Salomon Nordic Sunday minimum 4 zawodniczek/zawodników. Jeśli w danym biegu SNS-Salomon Nordic Sunday, w jakiejkolwiek kategorii nie będzie rywalizowała minimalna wymagana liczba zawodniczek/zawodników kategorie będą łączone. Kategorie będą łączone w dół, za wyjątkiem kategorii Seniorki/Seniorzy, którzy będą łączeni w górę.

Zasada łączenia kategorii dotyczy także klasyfikacji generalnej. By dana kategoria była liczona w klasyfikacji generalnej minimum 4 zawodniczki/zawodników z tej kategorii musi ukończyć nie mniej niż 3 biegi SNS-Salomon Nordic Sunday.

4) Kategorie

Nazwa kat. męskiej

Wiek

Nazwa kat. kobiecej

Wiek

Styl

Juniorzy (M1)

16-19

(1997-1994)

Juniorki (K1)

16-19

(1997-1994)

CT i FT

Elita (M2)

20-29

(1993-1984)

Elita (K2)

20-29

(1993-1984)

CT i FT

Masters (M3)

30-39

(1983-1974)

Masters (K3)

30-39

(1983-1974)

CT i FT

Masters II (M4)

40-49

(1973-1964)

Masters II (K4)

40-49

(1973-1964)

CT i FT

Seniorzy (M5)

50-59

(1963-1954)

 Seniorki (K5)

>50

(1963 i starsze)

CT i FT

Seniorzy II (M6)

>60

(1953 i starsi)

CT i FT

5. Klasyfikacja generalna:

Przewiduje się prowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej cyklu imprez SNS-Salomon Nordic Sunday.

Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:

- klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową
- klasyfikacja generalna jest prowadzona oddzielnie dla stylu CL i FT
- punkty z poszczególnych biegów przyznawane są we wszystkich kategoriach
wyszczególnionych w Regulaminie
- by być sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej należy ukończyć minimum 3 biegi
SNS-Salomon Nordic Sunday
- do klasyfikacji generalnej będą wliczane punkty zdobyte w 3 najlepszych biegach
SNS-Salomon Nordic Sunday
- klasyfikacja generalna będzie prowadzona od I biegu.

Punkty do klasyfikacji generalnej SNS-Salomon Nordic Sunday będą wyliczone przy użyciu poniższego wzoru:

                            czas zwycięzcy open liczony w sekundach

liczba pkt.=  ———————————————————————————–- x 400

                            czas w sek. uczestnika, dla którego liczone są pkt.

6. Świadczenia dla uczestników

Każdy z uczestników w ramach opłaty startowej otrzymuje:
1. oznakowaną trasę każdej edycji SNS-Salomon Nordic Sunday
2. system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów
3. zabezpieczenie medyczne
4. Pakiet startowy – Nutrend
5. prawo do korzystania z bufetu
6. prawo do udziału w konkursie z  nagródami marki SALOMON oraz  SUUNTO, warunkiem jest wypełnienie kuponu konkursowego.
7. prawo do medali za udział w cyklu SNS-Salomon Nordic Sunday dla wszystkich zawodników, którzy spełnili wymogi klasyfikacji w klasyfikacji generalnej.
8. prawo do nagród marki SALOMON  ufundowanych przez Amer Sports Poland Sp. z o.o. , medali i pucharów dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej.
Zasady nagradzania w V cyklu Salomon Nordic Sunday reguluje odrębny Regulamin Nagradzania SNS.

7. Kary i protesty

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- upomnienie
- zawieszenie
- dyskwalifikacja
Protesty odnośnie przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania imprezy w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danego biegu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

8. Informacje dodatkowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (za wyjątkiem braku śniegu).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
7. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

REGULAMIN NAGRADZANIA W V CYKLU ZAWODÓW W NARCIARSTWIE BIEGOWYM DLA AMATORÓW SALOMON NORDIC SUNDAY 2013-2014

1. W V cyklu zawodów Salomon Nordic Sunday 2013-2014 przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsora tytularnego imprezy firmę Amer Sports Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

1.1. W poszczególnych 4 biegach SNS wszyscy startujący biorą udział w konkursie z nagrodami. Do udziału w konkursie uprawnia wypełniony poprawnie kupon, do pobrania w biurze zwodów w dniu zawodów(sobota-niedziela) w godzinach 8.00-10.00. Poprawnie wypełniony kupon zawiera imię i nazwisko zawodnika, numer startowy oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Osoby które prawidłowo wypełnią kupon mają szansę otrzymać jedną z nagród znajdującą się w puli nagród konkursowych:

1.2.

  1. nagrody rzeczowych o wartości do 200zł (akcesoria narciarskie) – po 15 na każdy dzień konkursowy
  2. 1 zegarek sportowy marki Suunto lub sprzęt narciarski
  3. Sprzęt narciarski Salomon: narty, kije  z linii sportowej lub zawodniczej

Warunkiem jest osobisty odbiór nagrody podczas ceremonii zakończenia zawodów. Zawodnik nie może odebrać nagrody poprzez upoważnienie innej osoby do jej odbioru.

1.3.  Nagrody w klasyfikacji generalnej:

Na zakończenie cyklu ogłaszana jest klasyfikacja generalna na podstawie naliczonej  punktacji, zgodnie z zasadami klasyfikacji generalnej opisanymi w regulaminie zawodów Salomon Nordic Sunday. Dla zwycięzców w poszczególnych, wyłonionych zgodnie z regulaminem kategoriach klasyfikacji generalnej, przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe:

  • Za zajęcie I miejsca – nagrody do wartości 1200zł* + puchar
  • Za zajęcie II miejsca – nagrody do wartości 800zł* + puchar
  • Za zajęcie III miejsca – nagrody do wartości 400zł* + puchar
  • Za zajęcie miejsc od IV do VI – nagroda do wartości 200zł* + medal

*wartość nagrody – wartość detaliczna towaru

W klasyfikacji generalnej obowiązuje osobisty odbiór nagrody. Osoba trzecia może odebrać nagrodę w imieniu zawodnika jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego dane upoważnionego do odbioru – imię, nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości oraz czytelny podpis upoważniającego.

Po odebraniu nagród zawodnik zobowiązany jest do wpisu w liście nagrodzonych w klasyfikacji generalnej (imię, nazwisko, nr DO, miejsce, kategoria) i potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru nagrody oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem nagradzania Salomon Nordic Sunday.

Zawodnicy akceptując Regulamin i Regulamin Nagradzania zawodów Salomon Nordic Sunday przyjmują i respektują zakaz promocji i reklamy konkurencyjnych marek dla sponsora tytularnego Amer Sports Poland Sp. z o.o. w strefie nagradzania, m.in. zabrania się wchodzenia na podium ze sprzętem narciarskim. Złamanie zakazu daje prawo organizatorowi do dyskwalifikacji zawodnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia przewidzianej puli nagród jak też ich wysokości oraz do anulowania niektórych nagród z przyczyn formalnych.

Organizator SNS
Wypożyczalnia i sklep firmowy SALOMON  „Stacja-Jakuszyce” Szklarska Poręba – Polana Jakuszycka
Strona internetowa:  www.sns-nartybiegowe.plwww.stacja-jakuszyce.pl
e-mail: sns@stacja-jakuszyce.pl
tel. +48 668 667 088